Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön.

ÅC-personalen

Tillgodoser marknadens behov

Våra lastbilar transporterar bl a schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön. 

Entreprenadavdelningen utför yttre vatten- och avloppsledningar, mark-, väg- och övriga anläggningsarbeten samt levererar grus- och stenmaterial från våra grus- och bergtäkter. 

För att kunna tillgodose marknadens stora behov av olika material, så har GÅC ett antal egna grustag spridda över ön samt en större bergtäkt öster om Visby och numera en något mindre i Etelhem.

Specialtransporter

Vår specialitet är alla typer av specialtransporter, som bredlast, tunggods, bulkprodukter m.m. Vår stora fordonspark med många alternativa lastbärare kommer här väl till pass. 

Vi transporterar även gods till och från övriga Sverige både i egen regi och genom vårt systerbolag Gotlands Bilfrakt AB.

Verksamheten i GÅC består av fyra affärsområden:

- transporter ca 115 lastbilar 
- anläggningsentreprenader, ca 75 tunga maskiner 
- anläggningsmaterial, grus, sand, jord och kalkstensflis
- återvinning av betong- och schaktmassor

Intressekontor

GÅCs VD och den 11 "man" starka personalen raggar och förmedlar i stort sett alla slags transporter och anläggningsarbeten till dom anslutna åkerierna. Kontoret fungerar som ett intressekontor för åkerierna; dvs sköter den gemensamma administrationen såsom projektering, entreprenader, upphandlingar, ramavtal, fakturering, avräkning, inköp, policy etc. Varje anslutet åkeri är egen företagare med egna anställda.

Affärsmotto

Vi ska vara det naturliga valet när det gäller Gotland och logistik

Välkommen!

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00
Fax: 0498-21 49 70

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.